ตรวจสอบสถานะ


คำแนะนำ

วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 20 ก.พ. 2563 กรอก 02/02/2563

ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ watpon.nmwit@gmail.com

วันที่กรอกข้อมูล ชื่อ - สกุล เข้าศึกษาต่อ สถานะ
13 มีนาคม 2565 เด็กหญิงปทิตตา ตันติถาวรวัฒน์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กหญิงปทิตตา ตันติถาวรวัฒน์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายกฤตเมธ นาลี ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพงศ์พัชรา ศรีสุวรรณ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยรัตน์ วงศ์สายลือ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
13 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพนัชกร กวางแก้ว ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายภูริณัฐ โพธิ์ศรีสูง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กหญิงศุภิสรา ราชวงค์ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายธีรยุทธ ธูปเถื่อน ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 นายวัณชนะ แก้วประโคน ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
13 มีนาคม 2565 เด็กชายฑีฆวัฒน์ อาสนะทอง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายเอกลักษณ์ เงินทอง ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายธนากร พูดดี ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายฉัตรมงคล จิตรเหลี่ยม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 นายวรชัย แสงม่วง ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายชัยวุฒิ พลอยกระจ่าง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายณัฐยศ โตสารเดช ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายสธรรดร จันทรอด ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กหญิงจารุจินดา เปียนขุนทด ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
13 มีนาคม 2565 เด็กชายอานันต์ แสงศรี ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กหญิงบุญยดา คีมทอง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กหญิงโศภิษฐ ทองทาบ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 นางสาวหัทยา เสาร์บุตร ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายอภิสิทธิ์ จีกิ๊ว ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายวชิรวิทย์ ประดับมุข ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพัชรพร สำราญ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กชายศิวกร สูตรสุข ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 นางสาวกชกร ทานะจิตต์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
13 มีนาคม 2565 เด็กหญิงเหมือนฝัน รอดนุช ระดับชั้นม. 1 โปรดแก้ไขเอกสาร
12 มีนาคม 2565 เด็กชายภาณุวิชญ์ เทศทอง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงวราวรรณ ผลวุฒิ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพัณณิตา แสงสิทธิ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงนภัสสร สระใส ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 นางสาววิภาภรณ์ เครือคำ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
12 มีนาคม 2565 เด็กชายเมธา สุขม่วง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงมนต์นภา ชื่นยัง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงประภัสสร ศรีจันทร์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุภาวดี พึ่งจันทร์เพ็ญ ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงธนัชพร ศรีวงษ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีวิชัย ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายสพลดนัย รักอ่อน ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 นางสาวธัชพรรณ สีนา ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายสพลดนัย รักอ่อน ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายศิริชัย ประชากุล ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 นางสาวเบญญา พันธกิจพานิช ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงอัญชิษฐา สกุลนาค ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] โปรดแก้ไขเอกสาร
12 มีนาคม 2565 เด็กชายวุฒิชัย พูลอ่อน ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายวชิรวิทญ์ จั่นทองคำ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายปภังกร สืบสุข ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงวิชญาพร ขุมเพ็ชร ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 นางสาวเนริสา สุขสลุง ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงเเพรวรุ่ง ยะบุญ ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงไอสวรรยา สุระไกร ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงศิรินันท์ เหง่าทอง ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงชลธิชา ทับทิมทอง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงอดิศา ศรีหินกอง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายกิตติพัทธ์ อำไพ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ โพธิ์นาค ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงจิราภา ศรีชมพู ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงเบญญาภา สร้อยมะลิ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายดุษิต พวงจีน ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงด.ญ. เมษญา ทองสอาด ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายเกียรติภุมิ เจริญพร้อม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงปาณิศา อ่อนไทย ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 นายพงศธร เจริญเกษ ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 นางสาวฐิติกานต์ จิตโสภา ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงปาณิศา ขนเเดง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายรณณภพ ยวงยิด ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายธีระพล ปั้นเจริญ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุวพิชชา ศรีถาวร ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงเขมิกา บุญมา ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงจิณัฐตา อินทรวิลัย ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุชาวดี ต้นคํา ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงโศภิษฐ์ เฉลิมบุญ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพิชญาวี ประทุมมา ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุชาวด ต้นคำ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงนงนภัส สุวรรณราช ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงรสริน ศรีใจแก้ว ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงกุลนิภา ทองคำ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายต่อตระกูล เงินยวง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุธิมนต์ ก้อนเพชร์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายธนันชัย มีคุณ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายณรงค์กร เครือแสง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุชาวดี ต้นคำ ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
12 มีนาคม 2565 เด็กชายปรวัฒน์ ผลวุฒิ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กชายสุธิมนต์ ก้อนเพชร์ ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
12 มีนาคม 2565 เด็กชายอนุภัทร วงศ์นิ่ม ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพัณณิตา แสวสิทธิ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
12 มีนาคม 2565 เด็กหญิงธนพร อ่อนโนน ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
11 มีนาคม 2565 นายนรรัตน์ เมืองนิล ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
11 มีนาคม 2565 เด็กชายศุภวิชญ์ วีระศัย ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายสุภวัฒน์ แตงชุมพล ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายชัชวาล ทองคำน้อย ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุจิตรา เ​นียมโสต ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 นางสาวญาณินท์ จินดากุล ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 นายกันตพงศ์ แสนพันธ์ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายปรมินทร์ พวงบานชื่น ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงภคพร สวัยษร ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุพิชชา รวยสันเทียะ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 นางสาวอารยา แตงเส็ง ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 นางสาวบุษราคัม ปัญญาคม ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงอชิรญา ป้อมประเสริฐ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายปรเมศวร ศิริพฤกษ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายพลวัตร สระทองแหยม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายณัฐวุธ แก้วเเวว ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายณัฐวุธ แก้วเเวว ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
11 มีนาคม 2565 นางสาวสุมิตา บุญลา ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงธนัญญา คำสวัสดิ์ ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพนิดา ดีพุ่ม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงณัฐนิชา ดอกพุฒ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายเธียรวิชญ์ สุขุมารินทร์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายจิรวัฒน์ โพธิ์วัด ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงวิมลรัตน์ เอี่ยมพูลงาม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 นายฐิตินันท์ โตสารเดช ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายวชิรวิทย์ อํ่าเอี่ยม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายนัทธพงศ์ บุญอ่อน ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายธนันดร พุดซา ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายนฤเศรษฐ์ จันทร์เชื้อ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายกิรติ กันหาลึก ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงรัญชิดา พรมทา ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายเด่นภูมิ วันมา ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายปฏิภาณ ตุ้มทอง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายภูธเนศ มณีวงษ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายธีรเมธ พุทธโกมาต ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายเด่นภูมิ วันมา ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายอดิเทพ กลั่นแสง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงธิติมา จอดนอก ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายเกรียงติศักดิ์ บัวไตย์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายเกียรติศักดิ์ บัวไตย์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงจันทร์ทปภา จันทร์ศิริ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 นางสาวนฤมล วาอุบล ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงฐิมัมภรณ์ เถื่อนม่วง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายศุภกร จิตรเหลี่ยม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายณัฐภัทร กาเผือก ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงจารุวรรณ สายอยู่ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงเกวลี หอมเช้าเจริญ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายรณกร พหลโสภา ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายพีรกานต์ อยู่โต ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงธนัชญา โนนวิเศษ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพรนัชชา เจริญเกษ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายนัยวุฒน์ นาคเลิศทรัพย์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายธนกฤต คนครอง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 นางสาวศิริวิมล สายสวนสันต์ ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงณัฐธิดา จั่นรักษ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงนงนภัส สุวรรณาราช ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงนิชนันท์ พึ่งศรี ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพกาวรรณ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายกิตติกานต์ หลวงชะนะ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงกรกช มณีแก้ว ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายพรสรวง สงสุระ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายฐิติศักดิ์ ศรีภูมา ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายไชยวุฒิ เอี่ยมสงคราม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายสุทธวีร์ สายเส็ง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายธดากร มณีเลิศ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายเตชินท์ จำนงค์สาตร์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายธีรกานต์ ข้อกิ่ง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายศุภกร วัชรเดชสกุล ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพัชรพร ปักเชิญเชื้อ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายพีรพัฒน์ พานทอง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายศุภณัฐ วัชรเดชกุล ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายปุณณภัทร นิลพันธุ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายพิชิตชัย นิลพันธุ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงปฐมาภรณ์ พาลี ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงลลิดา ฉ่ำพิรุณ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายเฉลิมชัย แย้มสุนทร ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงรินรชา จันทร์ศรี ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุปัญญา ต่ายโพธิ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพิชญธิดา ป้องฉิม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงจินดามณี ธูปแป้น ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงชวัลรัตน์ จันทร์หอม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงมนัสชนก วงค์ประกรคำ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายสิทธินนท์ ศรีใสย์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายด.ช.จิรากร รุ่งศรี ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กชายอารติ ทองอ่วมใหญ่ ระดับชั้นม. 1 โปรดแก้ไขเอกสาร
11 มีนาคม 2565 เด็กชายชนาภัทร รอดไผ่ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 เด็กหญิงณัชชา สิงห์ไชย ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
11 มีนาคม 2565 นางสาวสุภาวดี เถื่อนถ้ำ ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 นางสาววศินี มณีล้ำ ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 นางสาวสิตานัน รอดระงับ ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผู้ปกครอง
10 มีนาคม 2565 นางสาวดารัตน์ พรมประดิษฐ ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
10 มีนาคม 2565 เด็กชายณัฐกานต์ เจริญสุข ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 นายธีระภัทร์ วีระแก้ว ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงคณิตา เจริญทัศน์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายปรมินทร์ พวงบานชื่น ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
10 มีนาคม 2565 เด็กชายปิยพัทธ์ เอี่ยมสอาด ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายปิยวัฒน์ เอี่ยมสอาด ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงทักษพร แจ้งจีน ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุกฤตา เมืองดี ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพัชรพร ร่มจำปา ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายอารติ ทองอ่วมใหญ่ ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้ยืนยันการสมัคร
10 มีนาคม 2565 นายทรงแสง จ้อยชู ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายกฤษฎา อ่อนมาก ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงชนัญธิดา ทองรอด ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงวารุณี วงษ์พยัคฆ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายณฐกร วงษ์ศา ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงณัฐธิดา รากอินทร์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายชาญธนัช โพธิ์เปี่ยม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายคชาภา เสาร์บุตร ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงไปรยา พูลอ่อน ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุภชา พานทอง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายอภินัทธ์ แสงม่วง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงคณัสนันท์ เผ่าโพนทอง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายภูมินริศร์ มากร ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงขวัญข้าว ภูมิโคกรักษ์ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงปัทมพร ทองคำน้อย ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายธนาเดช เปรมสวัสดิ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายสุรชัย สุริยะ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายจิรภัทร สร้อยนาค ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายจิรภัทร สร้อยาค ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพิมณ์นารา มาสม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงกชมน ศรีครุฑ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายนราชัย เชื้อหลง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายกอเกียรติ ภานุรุจ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายธนกร ใจมั่น ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร นุชเศรษฐี ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายธนทัต แซ่ภู่ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายเมติ ทรงงาม ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงกานต์ธิดา สะเหมาะ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กหญิงธนพร โล่ห์จินดา ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
10 มีนาคม 2565 เด็กชายชัยวัฒน์ ลุงออ ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพรหมพร แสนมี ระดับชั้นม. 1 โปรดแก้ไขเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กชายธนวัฒน์ ใหม่วงษ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวจิรัชยา ฉ่ำสดใส ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นายพิชัยยุทธ หลิ่มน้อย ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสุชานันท์ กลิ่นมะลิ ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงอรวรา สุขนิล ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กชายณัทภัทร พุกกลิ่น ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นายคาลิล ศิริบูรณะ ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงปาณิสรา อาริยะตา ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวเรืองทิพย์ สุดโต ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] โปรดแก้ไขเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กชายภูมินริศร์ มากร ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กชาย อนุชิต หอมกลาง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาววาสนา แท่นทอง ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 นายพัดยศ บุญธรรม ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กชายธนวัฒน์ ใหม่วงษ์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กชายพัชรพล บุญเทียม ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กชายพิชิตชัย นิลพันธุ์ ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กชายอภิสิทธ์ นัยนานนท์ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงกมลพรรณ สิงหะ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงอารยา สิงห์ทอง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กชายนฤนาถ ยงยุทธ ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผู้ปกครอง
9 มีนาคม 2565 เด็กชายกฤติพงษ์ แย้มสว่าง ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุกซื่อ ระดับชั้นม. 1 สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวอทิตยา ขันธศึกษา ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 นางสาวศศิธร แก้วแวว ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กชายทดสอบ สมัครเรียน ระดับชั้นม. 1 ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 นางสาววิชญาดา นพเก้า ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวปาณิศา เทศโล ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กชายเกียรติกุล อังคนาวิน ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นายณัฐธัญ องอาจ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองเรือง ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงชลิตา กอกัน ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กชายภาณุวัฒน์ ชมภู ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวกัญญาภัทร ศิริรัตน์ ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กชายปวเรศ เกิดศรี ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงผกากอง สุวรรณราช ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวณหทัย กองทอง ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวกัญญาภัค จุ้ยเจริญ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวจิตร์รวี สร้อยระย้า ระดับชั้นม. 4 [ ทั่วไป(เน้นทักษะวิชาชีพ) ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จั่นรักษ์ ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงพรรณพัฒน์ เกตุอยู่ ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวกุสุมาสพ์ เกิดช่อ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 นางสาวทศพัฒน์ เหรียญทอง ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กชายปฏิภาณ บุญประจวบ ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงภิราภรณ์ คงแจ้ง ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวณัฐชา วงศ์สีดา ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กชายศราวุธ คงเอียง ระดับชั้นม. 4 [ อังกฤษ-ไทย-สังคมฯ ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงวรรณิศา รอดเอี่ยม ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวพัชราพร สีวัน ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงสิราวรรณ แบ่งส่วน ระดับชั้นม. 4 [ คณิตฯ-อังกฤษ-ไทย ] ยังไม่ได้อัพโหลดเอกสาร
9 มีนาคม 2565 เด็กหญิงทักษพร แจ้งจีน ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผู้ปกครอง
9 มีนาคม 2565 นางสาวศันสิตา เนียมหอม ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] ยังไม่ได้ยืนยันการสมัคร
9 มีนาคม 2565 นางสาวสมรตี ปานบัว ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
9 มีนาคม 2565 นางสาวบุณยวีร์ อ่อนน้อม ระดับชั้นม. 4 [ วิทย์-คณิตฯ-อังกฤษ ] สมัครสำเร็จ
ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา