ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง กำหนดการประกาศผล และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง กำหนดการประกาศผล และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)